2024.05.26, Vasárnap

Ismét lehet pályázni a Kézműves Remekre

jnszmkik.hu

2016.07.24. 17:01

2016. szeptember 2-ig várják a pályázatokat.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) idén is pályázatot hirdet a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére. 

Az MKIK 2002-ben indította útjára a Magyar Kézműves Remek pályázatot. A kézműves szakma teljes körét átfogó pályázati lehetőség értékét a szakmai elismeréssel való díjazás adja meg, marketing-, illetve megjelenési lehetőséget nyújtva. A díjak száma nem korlá­tozott, a pályázók teljesítménye számít, eszerint szinte egyedülálló elismerésről van szó. A cím elnyeréséhez követelmény a termékek eredetisége, nemzeti kultúrát őrző, egye­di értéket képviselő hagyományhűsége, a kivitelezés kiváló minősége és turisztikai hasznosíthatósága.

 

1. A pályázat célja 

A magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése, • minőségi kézműipari termékek bemutatása, • a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, • a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.

 

2. A pályázat tárgyát képező termékek köre

Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített – az 1. pontban ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő – termék, amelyet Magyarországon állítottak elő. Az élelmiszeripari jellegű pályázatok külön kategóriában díjazzuk. Várjuk a jelentkezéseket: - valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró – termékek, - feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek, - népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek, valamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében. Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe.

 

3. Pályázati feltételek

Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely a pályázatban kiírt terméket állít elő (a termék készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban). Amennyiben a pályázó cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásban, vagy igazolnia kell, hogy ilyen kötelezettsége nincs (pl. az agrárkamara tagja). Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be (évente). Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít. Technológiai eljárás, valamint korábbi Magyar Kézműves Remek pályázatra beadott pályaművel nagyrészt egyező termék nem képezheti pályázat tárgyát. Az MKIK illetve a területi kamarák, mint a letétbe kerülő pályázati tárgyak ingyenes letétkezelője, a letétbe helyezett tárgyakban bekövetkező károkért, a tárgyak esetleges megsemmisüléséért, elveszéséért a szerződésen kívüli felelősség szabályai szerint, kizárólag saját szándékos károkozás esetén, vagy az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért vállalnak törvényes felelősséget a Ptk. 6:365.§ (3) bekezdése és 6:526.§-a alapján. A pályázat beadásával a pályázó teljes egészében tudomásul veszi és elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglaltakat.

 

4. A pályázat menete

A sikeres pályázat előfeltétele a felhívás 5. pontjában megadott határidőig a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére” című 4 oldalas pályázati adatlap kitöltése és elektronikus beküldése, valamint a nevezési díj megfizetése. A pályázatot tartalmazó teljes dokumentációt 1 (egy) kinyomtatott példányban a pályaművel együtt kell majd 2016. szeptember hónapban eljuttatni/leadni. Ennek pontos helyéről és idejéről a nevezési határidő lejártától számított 10 napon belül a pályázókat külön tájékoztatjuk. A beadandó kinyomtatott pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia: • A pályázati adatlap egy példányban • A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben. • Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlapot. • A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk másolatát. Továbbá mellékelni lehet a következőket (nem pályázati feltétel): • A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotókat, prospektusokat. • A termék történetének, ipartörténeti múltjának, kifejlesztésének leírását. • A termék helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetését. • A termék forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetését, illetve • piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák felsorolása). A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról (www.mkik.hu), a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról, illetve igényelhető az MKIK Közgazdasági Igazgatóságán. A kitöltött pályázati adatlapot (Word formátumban, elektronikusan) a megadott határidőig Kovács Juditnak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Kollégiuma titkárának a [email protected] e-mail címre kell megküldeni.

 

5. A pályázat határideje

2016. szeptember 2. (Kérjük, hogy lehetőleg ne hagyják az utolsó hétre.)

 

6. A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság munkáját – külön felkért – szakértők is segítik. A bírálóbizottság a pályázati terméket/termékcsaládot eredetiben kéri be – ennek pontos módjáról (idejéről és helyéről) a kiíró előzetesen értesíti az összes pályázót. A pályázatra benyújtandó termékek „előzsűrizésére”, előzetes véleményezésére nincs mód. A termék megtekintésének közvetett vagy közvetlen módjáról, esetlegesen technikai segédeszköz igénybevételéről a bírálóbizottság elnöke dönt. Amennyiben az összetartozó tárgyakat a pályázó külön pályázatként nyújtja be, a bizottságnak joga van ezeket összevonni. A bírálóbizottságnak joga van továbbá a kézműipar körébe be nem sorolható, oda nem tartozó, és/vagy a pályázati célkitűzésnek nem megfelelő tárgyakat visszautasítani, kiállításukról dönteni (a pályázat tehát nem jár automatikusan kiállítási joggal). Az élelmiszeripari termékek pályáztatása esetében a zsűri részére a pályázónak biztosítania kell a minőség ellenőrzése érdekében „kóstoló” lehetőségét, valamint a termék összetételének leírását. A pályázat benyújtásánál egyértelműen meg kell jelölni és elkülöníteni a pályaművet, a „kóstolót” és az esetleges dekorációt. A bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, a zsűrizésről készült jegyzőkönyv tartalma nem nyilvános. A döntés az ünnepélyes eredményhirdetés előtt nem megismerhető, továbbá a pályaművet beadása után nem lehet visszavonni, sem kiállítását megtagadni.

 

A bírálóbizottság az értékelésnél a következőket veszi figyelembe:

Az elismerő cím elnyerésének feltétele a termék/termékcsalád

• eredetisége, egyedisége,

• a kivitelezés kiváló minősége,

• a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedő esztétikai színvonala,

• maradandósága, értékállósága,

• turisztikai hasznosíthatósága, értékesíthetősége, ill. külső megjelenése, csomagolása.

 

7. Díjazás

A bírálóbizottság által legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsaládok elnyerik a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet, amelyet az MKR emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít. Ezen felül a díjazottak számára az egyes területi kamarák további díjazást/különdíjat ajánlhatnak fel.

 

8. Nevezési díj

A pályázat nevezési díja három kategória szerint alakul: - a területi kereskedelmi és iparkamarák tagjainak a kamarai önkéntes tagdíj megfizetésével: ingyenes - a területi kereskedelmi és iparkamaráknál kötelezően regisztrált pályázóknak (ám nem tagok): 5.000 Ft + áfa (bruttó 6.350 Ft) - további pályázóknak: 10.000 Ft + áfa (bruttó 12.700 Ft) amelyet benyújtott pályázatonként a jelentkezési határidőn belül, azaz legkésőbb 2016. augusztus 15-ig kell befizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bankszámlájára átutalással vagy postai csekken. Átutalás esetén kedvezményezett neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Bankszámla száma: 10300002-20373432-00003285 (MKB Bank). Megjegyzés rovatba kérjük, írják be: „Magyar Kézműves Remek”.

A már befizetett nevezési összegeket semmilyen esetben sem áll módunkban később visszafizetni. A befizetett nevezési díjról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számlát állít ki, amelyet postai úton küld meg a pályázóknak.

 

9. Eredményhirdetés és kiállítás

Az idei Magyar Kézműves Remek időpontja várhatóan 2016. szeptember 21-25. között lesz. Helyszíne egyeztetés alatt áll, kérjük, kísérjék figyelemmel ezzel kapcsolatban a honlapunkon megjelenő információkat.

A kiállítást – az ünnepélyes megnyitót követően (2016. szeptember 21.) –a nagyközönség több napon át látogathatja.

 

10. A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert termék ellenőrzése

A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert terméket/termékcsaládot, illetve a cím kizárólagosan ezekre történő használatát az adományozó ellenőrizheti, és ha az/azok minősége nem felel meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minőségének, körének, a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” cím nyilvánosan visszavonható.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (Kovács Judit, szakreferens, a Kézműipari Kollégium titkára – telefon: 474-5191; fax: 474-5197, e-mail cím: [email protected]), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.

forrás: jnszmkik.hu