2024.04.12, Péntek

Tiszaroffi ösztöndíjpályázatot hirdet az Egyetem

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar

2016.11.17. 10:52

A pályázat célja a Tiszaroff, Tiszabura, Tiszagyenda, Kőtelek, Tiszasüly, Tiszabő településeken élő, felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók tanulmányainak támogatása.

Hirdetés

A Merkating Nonprofit Kft. meghirdeti a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatott 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozó „Tiszaroffi Ösztöndíjpályázatot”.

Az ösztöndíjpályázatra azoknak a települési önkormányzatoknak az illetékességi területén legalább 2015. augusztus 1-jétől állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) nappali, levelező, vagy távoktatás munkarendben, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat minden félévben ismételten kiírásra kerül és a feltételek fennállása esetén újból pályázható, legfeljebb a képzési idő másfélszeresének időtartamáig.

 

A pályázat egy példányát 2016. november 28. napjáig postai úton a Merkating Nonprofit Kft.-hez (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.), elektronikus úton pedig a [email protected] e-mail címre kell megküldeni. A pályázatot a „pályázati űrlap” nyomtatványon kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött, eredeti, aktív hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév I. félévéről.

b) A hallgató lakcímkártyájának fénymásolata.

c) A felsőoktatási intézmény igazolása a pályázott félévet megelőző aktív félév kari/intézményi átlagáról, valamint a pályázó féléves kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagáról. (Kivéve a tanulmányaikat az adott félévben kezdő hallgatókat.)

pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázatok elbírálását 5 tagú Bizottság végzi a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követően legkésőbb 10 napon belül.

 

A Bíráló Bizottság döntéséről az ösztöndíj-alapot kezelő, a Pallasz Athéné Egyetem tulajdonában álló Merkating Nonprofit Kft. értesíti a pályázókat elektronikus úton.

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév I. félévének teljes időtartamában megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti.

Az ösztöndíj folyósítása aktív hallgatói jogviszonyhoz kötött.

A 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterében bevezetésre került a kari (kar nélküli intézményeknél intézményi) tanulmányi átlaghoz kötött, sávos ösztöndíj. A felsőfokú intézményekben kötelezően teljesítendő minimális tanulmányi kreditek megszerzése esetében az alap ösztöndíj havi 35 000 Ft. Figyelembe véve a pályázók eltérő tanulmányait és az azokból fakadó különbözőségeket az alábbi sávok kerülnek megállapításra:

  • saját kari/intézményi átlagtól való +10%-os tanulmányi átlagbeli eltérés vagy 4,0-es tanulmányi átlag esetén havi 40 000 Ft kerül folyósításra;
  • saját kari/intézményi átlagtól való +20%-os tanulmányi átlagbeli eltérés vagy 4,5-es tanulmányi átlag esetén havi 45 000 Ft kerül folyósításra;
  • saját kari/intézményi átlagtól való +30%-os tanulmányi átlagbeli eltérés vagy 4,75-es tanulmányi átlag esetén havi 50 000 Ft kerül folyósításra;

Az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy a pályázó félévente egyszer, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatásával tartott előadási napon részt vegyen. Ez egyúttal a következő félévre vonatkozó ösztöndíj-pályázat egyik feltételét is képezi.

 

Az ösztöndíj időtartama 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév: a 2016/2017. tanév I. féléve.

Az ösztöndíjat a Merkating Nonprofit Kft. folyósítja a hallgatónak.

Az ösztöndíj egyösszegben kerül folyósításra, az őszi félévben december 15. napjáig.

Az elnyert ösztöndíj után a hallgatónak közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósítót (levelezési cím: Merkating Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., e-mail: [email protected]). Értesítési kötelezettsége van a pályázónak az alábbi adatok változásakor:

  • hallgatói státusz;
  • tanulmányok helye (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezése);
  • munkarend, finanszírozási forma;
  • személyes adatok (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím).

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, újabb pályázati fordulóban nem vehet részt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a pályázatot kezelő részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

AktuálisösztöndíjPallasz Athéné EgyetemPallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási KarMerkating Nonprofit Kft.Tiszaroff ösztöndíjpályázat