2024.07.14, Vasárnap

Átadták a dr. Adorján Ildikó-díjat

info.szolnok.hu

2016.11.11. 13:52

A díjjal járó plakett - amely Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázolja - Szabó Imrefia Béla szobrászművész alkotása. Szent Erzsébet az irgalmas cselekedetek gyakorlója, a felebaráti szeretet példaképévé vált.

November 12. világszerte a szociális munka napja, ekkor ünnepeljük azokat, akik egész évben szívből, elhivatottan dolgoznak az elesettekért, a fogyatékosokért, a hátrányos helyzetűekért, a szegényekért. A városházán tartott bensőséges ünnepségen ez alkalomból adta át Szalay Ferenc polgármester a dr. Adorján Ildikó-díjat.

 

A szociális munka a társadalomban meglévő akadályokat, méltánytalanságokat, igazságtalanságokat igyekszik megszüntetni, mérsékelni. Válságokra és szükséghelyzetekre, valamint a mindennapi személyes és társadalmi problémákra válaszol. A szociális területen dolgozók fokozottan ki vannak téve a stressznek, a mindennapos érzelmi megterhelésnek. Ahhoz, hogy munkájukat hosszútávon is elhivatottan és lelkiismeretesen tudják végezni, belülről fakadó emberszeretet, hivatástudat és az átlagnál is nagyobb empátia szükséges. Munkájukat gyakran végzik nehéz körülmények között, mégis, az ügyfelek hálája mindennél többet ér.

 

Szolnok város közgyűlése 2007-ben a város szociális és gyermekjóléti intézményeiben tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül Pro Caritate Díjat alapított azok részére, akik a szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtottak.

A díj 2011-től dr. Adorján Ildikó nevét viseli. Dr. Adorján Ildikó a városban folyó karitatív tevékenység kiemelkedő alakja, a helyi civil érdekképviselet jeles személyisége, aki tagja volt a Szolnok Városi Civil Tanácsának, melynek delegáltjaként éveken keresztül közreműködött a város egészségüggyel, sporttal, szociális kérdésekkel foglalkozó szakbizottsága munkájában. Több évtizedes áldozatkész szociális és karitatív munkája, valamint emberi magatartása alapján méltónak bizonyult arra, hogy Szolnok városában a segítő munkát elismerő díj az ő nevét viselje.

 

A díjat 2016-ban Vincze Lajos Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Munkacsoportjának elnöke és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója, Szalayné Farkas Julianna vette át Szalay Ferenc polgármestertől.

 

Vincze Lajos

Vincze Lajos hosszú évek óta felelős szereplője a Szolnok városban élő halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életesélyének javítását, gazdasági integrációját, a nemzetiségi identitás megőrzéséhez szükséges feltételek biztosítását segítő munkának. 

Gyermek- és fiatalkori tapasztalatok és ismeretek ösztönözték arra, hogy hivatásos rendőrként elvégezze a Janus Pannonius Tudományegyetem romológia szakát. Vezetésével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya indította el Szolnokon az első Szomszédok Egymásért Mozgalmat.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben határozatot hozott a városi szintű integrációs program előkészítéséről. A program előkészítése érdekében a cigány/roma kötődésű civil szervezetek bevonásával munkacsoportot hozott létre, annak érdekében, hogy az érintett célcsoport helyzetéről egy átfogó elemzést készítsen, mely a város integrációs programjának alapját képezheti. A munkabizottság vezetőjének a város polgármestere Vincze Lajost kérte fel. 

Szolnok város közgyűlése 2005 májusában fogadta el a munkabizottság által javasolt helyzetfeltárásra épülő integrációs programot. A program megvalósítására és végrehajtására az önkormányzat munkabizottságot hozott létre. 

A program megvalósításában meghatározó szerepe volt Vincze Lajos munkájának, aki 2008-ig az Integrációs Munkacsoport elnökeként, majd (nyugállományba vonulását követően) 2012. december 31-ig Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs munkatársaként, 2013. január 1-től ismételten a munkacsoport elnökeként dolgozott. 

Napjainkban folyamatos szakmai segítséget nyújt a városban működő „Biztos Kezdet Gyermekház” és a Tanodák munkájához, sőt a létrehozásukban is fontos szerepet vállalt. Rendszeresen szervez és tart a cigány/roma kultúra és identitás megismerését és elfogadását segítő tréningeket és előadásokat. 

2012-ben a Szolnok, Törteli és Motor úti telepszerű környezetben megvalósításra került mintaprojekt, majd az erre épülő „Komplex telep-program a Szolnok Motor-Törteli úton” TÁMOP-5.3.6-11/1 pályázat szakmai irányítójaként fontos szerepet vállalt a szegregátumban élők társadalmi felzárkózást segítő újszerű elemek gyakorlati megvalósításában. 

A cigány/roma nemzetiség városi szintű megismertetése és ezáltal elfogadásuk segítése érdekében 2013-ban – Vincze Lajos kezdeményezésére - a Szolnoki Damjanich János Múzeum megvalósításában időszaki kiállítást rendeztek a szolnoki Galériában.

Vincze Lajos elkötelezte magát a Szolnok városban élő halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek – különösen a cigány/roma nemzetiségűek - életesélyének javítása mellett. Több évtizede azon dolgozik, hogy elősegítse ezen rétegek társadalmi és gazdasági integrációját, nemzetiségi identitásuk megőrzését. Sokat tesz azért, hogy kiépüljön és hosszútávon fennmaradjon a mindezek megvalósulásához szükséges széleskörű társadalmi konszenzus.

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Az integrált intézmény gyermekvédelmi szakellátás keretében területi gyermekvédelmi szakszolgálatot működtet, és teljes körű otthont nyújtó és utógondozói ellátást biztosít a Jász-Nagykun-Szolnok megyéből beutalt gyermekek és fiatal felnőttek számára.

Szakszolgálati feladatkörében az intézmény ellátja az örökbefogadás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat, meghatározza a gondozási helyet, végzi az ideiglenesen elhelyezett és nevelésbe vett ellátottak gyámságával, gondnokságával kapcsolatos ügyeket, működteti a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, amely elvégzi a bekerülő gyermekek személyiségvizsgálatát.

Az otthont nyújtó ellátás keretében nevelőszülői hálózatot működtet a megye egész területén, közel 600 ellátott él nevelőszülőknél.

Lakásotthoni elhelyezést biztosít kertes, családi házakban összesen 248 férőhelyen, Szolnokon, Tiszakürtön, Kisújszálláson és Tiszaföldváron.

1996 és 1998 évben megkezdődött a szolnoki Gyermekvárost „kitagoló” szakmai reform program végrehajtása, amely során a Gyermekváros korszerűtlen ellátást nyújtó épülettömbjéből fokozatosan lakásotthonokba kerültek a gyermekek. Az átszervezéssel összhangban a szakmai feladatellátásban is lényeges megújulás kezdődött. A Gyermekotthon e jelentős szakmai kihívások jellemezte időszakának tevékeny részeseként elévülhetetlen érdemeket szerzett abban az átalakító munkában, amely eredményeképpen egy országosan is modellértékűvé vált lakásotthoni hálózat jött létre Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Közel 36 millió forintos Európai Uniós pályázati forrással tette lehetővé a gyermekek és fiatalok integrációját elősegítő 2 éves programsorozat megvalósítását. A célcsoport optimális intellektuális, érzelmi, lelki és szociális fejlődését biztosító projekt célja az volt, hogy kibontakoztasson és fenntartson egy olyan teherbíró és küzdőképes személyiséget, amely a felnőtté vált fiatalt alkalmassá teszi az önálló életre, a társadalmi feladatainak ellátására, miközben harmóniában él önmagával és környezetével.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2015. évben jelentős átalakuláson ment át. 2015. szeptember 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületéhez tartozó gyermekvédelmi szakellátást biztosító szakmai egységeinek átvétele és integrálása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz az intézmény addigi szerkezeti struktúrájának átalakítását igényelte, 15 telephely átvételére került sor, amellyel kétszeresére nőtt az intézményhez tartozó lakásotthonok/gyermekotthonok száma.

Helyi hírekdr. Adorján Ildikó-díjszociális munka napja