2024.06.25, Kedd

Holnap a Képzőmű­vé­szet Ünnepe lesz Szol­no­kon

festeszetnapja.hu

2016.10.14. 08:03

Immár tizenötödik alkalommal rendezik meg a magyar festészet napjának programsorozatát. A központi helyszín ezúttal Esztergom, de számos rendezvény lesz Újbudán és Szolnokon is.

A 2016 októ­be­ré­ben a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból Szol­no­kon lebo­nyo­lí­tásra kerülő ren­dez­vé­nyek mind­egyi­kére igaz, hogy ugyan nem csak a város­ban, hanem az ország tel­jes terü­le­tén működő képzőmű­vé­szek aktív köz­remű­kö­dé­sé­vel fog­nak zaj­lani, azon­ban elsőd­le­ges cél az 1956­-os ese­mé­nyek szol­noki vonat­ko­zá­sa­i­nak fókuszba helyezése.

 

Az 1956­-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harcra tör­ténő emlé­ke­zés jegyé­ben meg­ren­de­zésre kerülő prog­ra­mok sorá­ban kiemel­kedő fon­tos­ság­gal bír­nak a képzőmű­vé­szeti ese­mé­nyek, ren­dez­vé­nyek. A műal­ko­tá­so­kat befo­gadó közön­ség olyan élmé­nyek­kel gaz­dag­szik, melyek lehetővé teszik az egy­kori ese­mé­nyekbe, körül­mé­nyekbe tör­ténő érzelmi bele­he­lyez­ke­dést. A kiál­lí­tásra kerülő fest­mé­nyek, gra­fi­kák, szob­rok ezál­tal köze­lebb viszik a szem­lélő­ket annak fel­is­me­ré­sé­hez, hogy mennyire szo­ros kap­cso­lat áll fenn a 60 évvel ezelőtt tör­tén­tek és az ország, a magyar­ság mai hely­zete, sza­bad­sága között.

 

A ren­dez­vény­so­ro­zat a hagyo­má­nyok­nak meg­fe­lelően csak­nem min­den szol­noki és több vidéki hely­szí­nen zaj­lik, melyek a következők:

1. Sár­közi Antal festőmű­vész egyéni tár­lata Szol­noki Művész­te­lep ­ KERT Galéria

5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.
A Magyar Fes­té­szet Napja helyi ese­mé­nye­i­nek egyik meg­ha­tá­rozó szín­tere a Szol­noki Művész­te­lep, illetve a KERT Galé­ria. Ahogy a korábbi évek­ben, úgy 2016. októ­ber 15­-én, szom­ba­ton 14.00 óra­kor is egy meg­ha­tá­rozó kor­társ magyar festőmű­vész egyéni kiál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­jára kerül sor. Ez évben Sár­közi Antal festőmű­vész, a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság 2015-­ben meg­ren­de­zett “Ref­lex” című nagy­ki­ál­lí­tása díja­zott­já­nak nyi­lik tár­lata. Az ese­ményt 15.00 órá­tól „Fest­ebéd” követi a galé­ri­á­ban, illetve a művész­te­lep kert­jé­ben.
Tár­lata meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 13-ig
Nyitva tar­tás: K-V: 10.00–16.00 (vagy elő­ze­tes egyez­te­tés szerint)

2. “Az áldo­zat sza­bad­sága” ­ A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása Szol­noki Galéria

5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.
Aba­Novák Agóra Galé­ria
5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.
A Szol­nok­hoz és a Szol­noki Művész­te­lep­hez szak­mai és baráti szá­lak­kal egy­aránt kötődő képzőmű­vé­sze­ket tömö­rítő, immár más­fél­száz fős tag­ság­gal bíró Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság éves sereg­szem­léje októ­ber 15-­én nyí­lik több hely­szí­nen “Az áldo­zat sza­bad­sága” ­ A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása 2016 cím­mel. Az orszá­go­san meg­ha­tá­rozó jelentő­ség­gel bíró, a Magyar Fes­té­szet Napja szol­noki ren­dez­vé­nye­i­nek gerin­cét alkotó tár­lat hato­dik alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a Szol­noki Galé­ri­á­ban és az Aba­Novák Agóra Galé­ri­á­ban. A Tár­sa­ság tag­jai 2016-­ban egy, az ’56­-os ese­mé­nyek­hez szim­bo­li­ku­sabb módon köt­hető és egy, az azokra köz­vet­len, direkt módon ref­lek­táló művek beadá­sát lehetővé tévő fel­ké­rést kap­nak.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. decem­ber 13-ig

Az októ­ber 15-­ei szol­noki ren­dez­vé­nyekre egy díj­ta­la­nul igénybe vehető autó­busz indul Buda­pestről aznap 10.00 óra­kor, alber­tirsai meg­ál­lás­sal, ahol a leuta­zók­nak lehető­sé­gük lesz részt venni László Dániel festőmű­vész, a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság tagja egyéni kiál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­ján a Móra Ferenc Művelő­dési Köz­pont­ban (2730 Alber­tirsa, Pesti út 85.) 11.30­-kor. A tár­la­tot Bráda Tibor, a Magyar Fes­té­szet Napja ala­pí­tója nyitja meg. Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 13-ig.

— Az Aba­Novák Agóra Galé­ria belső ter­mé­ben a Tár­sa­ság azon tag­ja­i­nak nyí­lik cso­por­tos tár­lata októ­ber 15­-én, szom­ba­ton 16.30 óra­kor, akik az emlé­kév­hez konk­ré­tan kap­cso­lódó mun­kák­kal sze­re­pel­nek a jövő évi nagykiállításon.

— A Szol­noki Galé­ri­á­ban az “Áldo­zat sza­bad­sága” téma által hor­do­zott üze­ne­tet sza­ba­dab­ban meg­kö­ze­lítő, értel­mező művek kerül­nek kiál­lí­tásra. A Szol­noki Galé­ri­á­ban szin­tén októ­ber 15­én, 18.00 óra­kor kezdődő meg­nyitó ünnep­sé­gen és díj­át­adó gálán az egy­begyűl­te­ket Sza­lay Ferenc, Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­tere, Pogány Gábor Benő szob­rászmű­vész, a Szol­noki Művé­szeti Egye­sü­let elnöke és Vere­bes György festőmű­vész, a Szol­noki Művész­te­lep művé­szeti vezetője, a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság ala­pí­tója köszönti. A műfa­jok talál­ko­zá­sá­nak jegyé­ben köz­remű­kö­dé­sük­kel neves színmű­vé­szek és zené­szek eme­lik az ese­mény színvonalát.

— A TISZA­pART Mozi Galé­ri­á­ban (5000 Szol­nok, Temp­lom út 4.) Orosz Ist­ván gra­fi­kusmű­vész “Ana­mor­fó­zi­sok” című kiál­lí­tá­sát tekint­he­tik meg az érdeklődők. Az ünnep­sé­get, illetve gálát ugyan­ezen haly­szí­nen a szin­tén az emlékév jegyé­ben zajló Nem­zet­közi Képzőmű­vé­szeti Film­fesz­ti­vál záró­ és díj­át­adó ünnep­sége követi.

3. Nádas Ale­xandra képzőmű­vész és Nagy Gábor Munkácsy­díjas festőmű­vész kiállítása

Szo­bosz­lai Galé­ria
5000 Szol­nok, Jókai u. 1.
A Szo­bosz­lai Galé­ri­á­ban Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból évek óta hagyo­má­nyo­san meg­ha­tá­rozó magyar művész­házaspárok kiál­lí­tás kerül sor. 2016. októ­ber 15­-én, szom­ba­ton 16.00 óra­kor Nádas Ale­xandra képzőmű­vész és Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőmű­vész tár­lata nyí­lik.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 12-ig.

4. III. Szol­noki Bronz­öntő Szim­pó­zium zárókiállítása

Aba­Novák Agóra Galé­ria, külső terem
5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.
A 2016 kora őszén a Szol­noki Művész­te­le­pen lebo­nyo­lí­tásra kerülő, szin­tén a for­ra­dalmi ese­mé­nyek­hez és érzü­let­hez kötődő tema­tika men­tén szer­veződő III. Szol­noki Bronz­öntő Szim­pó­zium részt­vevői­nek a szim­pó­zium során szü­le­tett mun­ká­i­ból az Aba-Novák Agóra Galé­ria külső ter­mé­ben nyí­lik kiál­lí­tás októ­ber 15­-én, szom­ba­ton 17.00 óra­kor.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 6-ig.

5. Tamás Mária festőmű­vész kiállítása

Nagy­körű Galé­ria
5065 Nagy­körű, Rákó­czi út 29.
A Magyar Fes­té­szet Napja szol­noki ren­dez­vé­nye­i­hez min­den évben hagyo­má­nyo­san csat­la­ko­zik a Nagy­körű Galé­ria is, ahol idén Tamás Mária festőmű­vész októ­ber 7­-én, szom­ba­ton 17.00 óra­kornyíló egyéni tár­la­tát tekint­he­tik meg az érdeklődők.

6. “Üdv néked Ifjú­ság!” rajz­pá­lyá­zat kiállítása

Aba­Novák Agóra Mul­ti­tér
5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.

Az 1956­os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. évfor­du­ló­já­nak méltó meg­ün­nep­lése cél­já­ból a Szol­noki Művész­te­lep rajz­pá­lyá­za­tot hir­det gim­na­zista, szak­kö­zép­is­ko­lás és szak­is­ko­lás, vala­mint álta­lá­nos isko­lás diá­kok részére “Üdv néked ifjú­ság!” cím­mel, három kor­cso­port szá­mára kiírt külön­böző témák sze­rint. A pályá­zati anyag­ból ren­de­zett kiál­lí­tás meg­nyitó ünnep­sé­gére és díj­áta­dó­jára 2016. októ­ber 29­-én, 17.00 óra­kor kerül sor az Aba­Novák Agóra Mul­ti­tér­ben, melyet azo­nos hely­szí­nen, köz­vet­le­nül utána a TISZA­pART Mozi által kiírt film­pá­lyá­zat díj­át­adó ünnep­sége, illetve a Tisza Tánc­együt­tes meg­em­lé­kező műsora követi, mely ren­dez­vé­nyekre a rajz­pá­lyá­zat vala­mennyi jelen­lévő részt­vevője meg­hí­vást kap.

 


 

KultúraMagyar Fes­té­szet NapjaSzolnoki MűvésztelepAba­Novák Agóra Galé­ria